Utredningskostnad

Se information längst ned på denna sidan för information om vad en utredning kostar hos oss.

Utredning ME/CFS

Utredning och diagnosticering av ME/CFS, Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome, innefattar kroppslig undersöking, blodprovtagning och att man överväger andra diagnoser som förklaring till symtomen inklusive de som listas nedan.

Differentialdiagnoser

 • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, AOS
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Leversjukdom
 • Njursvikt
 • Autoimmuna tillstånd så som hypotyreos, diabetes, celiaki
 • Andra neurologiska tillstånd t.ex. multipel skleros, narkolepsi, Willis-Ekbom Disease - restless legs. Resttillstånd efter hjärnskador (stroke, infektion eller trauma)
 • Bristtillstånd/anemi: t.ex. järn, vitamin B12
 • Primär immunbrist (PID) hos vuxna och långvariga infektiösa sjukdomar som tex HIV-infektion, hepatit B, hepatit C eller borrelia
 • Läkemedelsbiverkningar
 • Smärtsyndrom, i första hand fibromyalgi
 • Psykiatriska sjukdomstillstånd t.ex. stressrelaterad psykisk ohälsa, depression, ångest, somatiseringssyndrom, PTSD, neuropsykiatriska tillstånd (t.ex. autismspektrumstörningar och ADHD)
 • Missbruk av alkohol och/eller droger
 • Rubbningar i sömnrytmen/sömnstörningar, sömnapné (OSAS)
 • Postcovid—kvarstående eller sena symtom efter covid-19

Differentialdiagnostisk utredning

Redan utförd utredning

För att kunna utesluta tillstånden ovan krävs att man tagit flera blodprover samt att patienten varit hos neurolog för en bedömning av neurologiska tillstånd och beroende på symtombild så kan det även behövas en hjärtutredning hos kardiolog, sömnutredning med så kallad Nattlig AndningsRegistrering samt smärtutredning hos t.ex. reumatolog och/eller smärtklinik.

Många av våra patienter har redan genomgått ovan beskrivna utredningar och då kan vi med patientens tillåtelse ta del av den utredning som gjorts samt komplettera med det som vi bedömer behövs utöver.

För frågor om vilken utredning som behövs kontakta oss.

Psykiatrisk bedömning

Hos oss kan bedömning göras gällande om det finns psykiatriska sjukdomstillstånd som stressrelaterad psykisk ohälsa, depression, ångest, somatiseringssyndrom, PTSD, Neuropsykiatriska tillstånd (t.ex. autismspektrumstörningar och ADHD) och ta ställning till förekomst av missbruk av alkohol och/eller droger. Detta görs genom en kartläggning hos psykiatriker där vi går igenom psykiatrisk sjukhistoria, kartlägger symtom och genomför diagnostisk intervju (MINI) för psykiatrisk differentialdiagnostik.

Samsjuklighet

Samsjuklighet med differentialdiagnostiska tillstånd förekommer och behöver inte utesluta ME/CFS men behandlingsbara tillstånd bör dock utredas och behandlas i första hand. Patienter bör enligt riktlinjer erbjudas bästa möjliga stöd och behandling utifrån en helhetssyn. Samverkan mellan vårdgivare är viktigt.

Provtagning som rekommenderas vid utredning av ME/CFS är

Basal provtagning

 • Blodstatus
 • Folat, kobalamin (B12)
 • CRP, SR
 • TSH, T4
 • P-glukos
 • Krea, Na, K, Ca, Alb
 • ALAT, ALP
 • 25-OH vitamin D
 • U-sticka
 • Morgonkortisol

Fördjupad provtagning

 • Serologi för hepatit B och hepatit C vid avvikande levervärden.
 • Vid specifik anamnes eller misstanke om genomgången infektion kan serologi/direktpåvisning för tex. EBV/mononukleos, CMV, borrelia, chlamydia pneumonie (TWAR) vara av värde.
 • HIV serologi vid misstanke.
 • Vid misstanke om ev. missbruk kontroll av PEth eller annan lämplig screening.
 • För män, överväg S-testosteron.
 • Vid bild av recidiverande infektioner, uteslut immunbrist, Primär immunbrist (PID).

Bedömning av redan gjord provtagning

Vi tar ställning till om den provtagning du redan genomgått är tillräcklig eller om kompletterande provtagning behövs.

För mer information om provtagning, v g se länk provtagning nedan för att komma till vår informationssida om provtagning.

Canadakriterier

För diagnos ME/CFS ska patienten uppfylla samtliga nedan kriterier:

 1. Ansträngningsutlöst försämring och utmattning
 2. Sömnstörning
 3. Smärta
 4. Två eller fler neurologiska/kognitiva symtom
 5. Ett eller fler symtom från två av kategorierna av autonoma, neuroendokrina eller immunologiska manifestationer
 6. Tidsförlopp minst 6 månader

1. Ansträngningsutlöst
försämring (Post-Exertional Malaise, PEM) och utmattning

Alla symtom nedan ska finnas:

 • nytillkommen, oförklarad, ihållande eller ständigt återkommande utmattning, både fysisk och mental, som avsevärt nedsätter aktivitetsnivån
 • ansträngningsutlöst försämring, sjukdomskänsla och/eller smärta (PEM) med förlängd återhämtningsperiod (kvarstående försämring över 24 timmar).
 • Symtomen kan förvärras av all typ av ansträngning eller stress

2. Sömnstörning

Symtomet ska finnas:

 • känner sig ej utvilad efter sömn eller har störning i sömnmönster/sömnkvalitet/dygnsrytm.

3. Smärta

Symtomet ska finnas: 

 • ledvärk och/eller muskelvärk utan svullnad eller rodnad och/eller signifikant huvudvärk av ny typ eller ny svårighetsgrad.

4. Neurologiska/kognitiva
manifestationer

Minst två symtom ska finnas:

 • nedsatt koncentrationsförmåga och korttidsminne
 • svårigheter med att bearbeta information, inkluderande fluktuerande svårigheter att läsa/skriva
 • överkänslighet för ljus och ljud, kognitiv och/eller emotionell belastning
 • perceptuell/sensorisk störning
 • desorientering eller förvirring
 • koordinationssvårigheter.

5. Autonoma / neuroendokrina / immunologiska manifestationer

Minst ett symtom från två av följande kategorier:

Autonoma manifestationer

 • ortostatisk intolerans
 • postural ortostatisk takykardi (POTS)
 • yrsel och/eller svimningskänsla
 • extrem blekhet
 • mag/tarm- eller urinblåsebesvär (inkluderande IBS och nervös blåsa)
 • hjärtklappning/arytmi
 • vasomotorisk instabilitet
 • andningsbesvär.

Neuroendokrina manifestationer

 • onormalt fluktuerande kroppstemperatur
 • köld- eller värmeintolerans
 • ändrad aptit
 • viktförändring
 • minskad stresstolerans, symtomförsämring vid stress, långsam återhämtning och emotionell instabilitet.

Immunologiska manifestationer

 • ömma lymfkörtlar
 • återkommande halsont
 • influensaliknande symtom och/eller sjukdomskänsla
 • nya eller förändrade allergisymtom
 • ny överkänslighet mot mat, medicin och/eller kemikalier.

6. Sjukdomen ska ha varat i mer än sex månader

 • Vanligtvis har det förekommit ett hastigt insjuknande, men gradvisa insjuknanden förekommer. En preliminär diagnos kan sättas tidigare än sex månader.  
 • För att kunna bli beaktade i diagnostiken måste symtomen ha uppstått eller blivit markant förändrade vid insjuknandet.

Vad kostar en utredning hos er?

Innan utredning

Har ingen utredning gjorts sedan tidigare behöver du först träffa andra specialister för t.ex. neurologisk, kardiologisk eller reumatologisk bedömning. Vi kan ta ställning till vad som gjorts och rekommendera hur du kommer vidare. Vi vill dock ofta att man träffat en neurolog vid något tillfälle, gjort en utredning för sömnapné och har varit hos kardiolog för utredning av t.ex. POTS.

Vill du så kan vi först träffa dig och därefter rekommendera vidare utredning och att du kommer tillbaka till oss för eventuell diagnos efter detta.

Är du osäker på vad som har gjorts och vad som kan behöva göras så kan vår läkare gå igenom tidigare journal som skickas in och därefter ge en rekommendation om vad som behöver göras för att komma vidare med utredning.

Två eller flera besök

I fall där utredningar redan gjorts inklusive provtagning och det finns dokumentation på att sjukdomen har varat i minst 6 månader bedömer vi att du behöver träffa läkare för nybesök på 90 minuter (ej via video) där det ingår att vi läser igenom tidigare utförd utredning och ett återbesök på 60 min för ytterligare kartläggning och bedömning. Beroende på symtombilden behövs ibland även psykiatrisk kartläggning, se info "Psykiatrisk bedömning".  Var förberedd på att någon form av kompletterande utredning inklusive provtagning kan behövas och då även fler besök.

Psykiatrisk bedömning

Vid psykiska symtom och i vissa fall förekommande psykiatrisk sjuklighet behöver du träffa läkare för kartläggning och bedömning av ifall dessa symtom och/eller diagnoser kan förklara symtomen ensamt alternativt förekommer samtidigt som eventuell ME/CFS. För information om bedömning av psykiatriska sjukdomstillstånd och/eller missbruk se rubrik Differentialdiagnostisk utredning ovan.

Detta görs genom en kartläggning hos psykiatriker där vi går igenom psykiatrisk sjukhistoria, kartlägger symtom och genomför diagnostisk intervju (MINI) för psykiatrisk differentialdiagnostik. Detta innebär 2 – 3 läkarbesök på totalt 2 – 3 timmar.

Besök timtaxa

Våra priser för utredning är samma som för funktionsmedicinsk bedömning och behandling.

Priser Läkare
Timtaxa Ny-/Återbesök 3600 SEK SEK.

Utfärdande av remisser, läkemedelslicensansökningar, intyg, tid för genomgång/tolkning av provsvar och i förekommande fall restid görs till timtaxa 2 800 SEK/timme.

Är du osäker på hur många timmar som kan behövas för en total utredning, kan du börja med en timmas journalgenomgång av läkare för 2800 SEK för att få en uppskattning av vad som kan behöva göras. Kontakta oss för inbokning av det.