Precisionsmedicin
med funktionsmedicinskt arbetssätt

Återställer hälsa genom att ta itu med grundorsaken till sjukdomen.

Vi arbetar genom ett koncept som heter Funktionsmedicin vilket innebär:


 • Att man åtgärdar grundorsaken till sjukdomen
 • Att man ser kroppen som ett helt system
 • Individanpassade insatser
 • Teamarbete mellan behandlaren och patienten är viktigt
 • Patienten får gott om tid att förklara sina symtom och bli lyssnad på
 • Fördelaktigt för kroniska sjukdomar och förebyggande av sjukdomar
 • Stor tonvikt på kost- och livsstilsförändringar och att använda kosttillskott och läkemedel när det är lämpligt
 • Ett vetenskapligt perspektiv / Evidensbaserat och innefattar skolmedicinska-, precisionsmedicinska-, närings- och livsstilsinterventioner och är skräddarsydda efter dina unika behov.
Detta koncept kallas även Precisionsmedicin eller Personlig medicin. Sammanfattningsvis kan man säga att Precisionsmedicin identifierar skillnader hos individer, som kategoriseras utifrån miljömässiga, biologiska och psykosociala faktorer. Personlig medicin tar dessa skillnader och implementerar förebyggande åtgärder/behandlingar anpassade till individen. Funktionsmedicin är ett övergripande begrepp som strävar efter att omfatta både precisionsmedicin och personlig medicin.


Dagens sjukvård

Många upplever en frustration över dagens sjukvård gällande den typ av vård de får. Det nuvarande sjukvårdsparadigmet bygger på en akutsjukvårdsmodell som är fokuserad på att diagnostisera och namnge sjukdomar och sedan behandla diagnosen med symtomdämpning med hjälp av läkemedel och kirurgi. Dagens sjukvård är avancerad och fungerar väl för akuta tillstånd men gällande mer kroniska sjukdomar kan detta paradigm leda till mer negativa effekter.

 

Läkare har vanligtvis ca 20-45 minuter att spendera med varje patient, tid som räcker till att uppfatta en del av patientens historia och kanske hänvisa dem till ytterligare en specialist. Varje medicinsk specialitet kan liknas vid löv och grenar på ett träd, som ser de tecken och symtom som manifesteras hos patient som helt separata enheter utan någon koppling mellan dem. Detta ökar risken för att man inte tar hänsyn till helheten, att patienten blir insatt på en mängd olika mediciner och får olika bedömningar som ges av varje specialist.

 

Syftet med ett funktionsmedicinskt arbetssätt är att komma fram till grundorsaken till kroniska sjukdomar som finns i stor utsträckning i dagen samhälle, som mer liknar trädets rötter snarare än grenarna, genom att använda ett personligt medicinskt tillvägagångssätt som involverar att integrera resultaten av genetiska, miljömässiga och livsstilsrelaterade faktorer. Inom funktionsmedicin ses dessa grundorsaker som obalanser, och syftet är att återställa balansen av dessa hos patienten med så naturliga medel som möjligt, inklusive, men inte begränsat till, kost, kosttillskott, växtbaserade tillskott/läkemedel, livsstilsförändringar , och vid behov läkemedel. Inom det funktionsmedicinska arbetssättet tar man hänsyn till hela människan.

Patienten är en aktiv deltagare

Detta tillvägagångssätt kräver att patienten är en aktiv deltagare i sin resa mot hälsa och inte en passiv mottagare, som i en "Fixa mig!"-modell. En partnerskapsrelation upprättas mellan vårdgivaren och patienten så att vårdgivaren ägnar flera timmar åt att lyssna på patienten, samla in information om patientens livshistoria och tidslinje för hälsopåverkande händelser och hjälpa patienten att upptäcka sin vision gällande sin hälsa. Patientens berättelse återges till patienten så att det finns en ömsesidig förståelse för de faktorer som spelar in, och en behandlingsplan upprättas tillsammans med patienten. Varje plan är individualiserad och personlig för den patientens speciella genetik, biokemi, fysiologi, personlighet, livsstil och preferenser. Det finns ett stort och fortsatt stöd för genomförandet och omprövningen av planen genom utbildning och coachning. På så sätt tar patienten en aktiv och ansvarsfull roll i att uppnå och upprätthålla sina hälsomål.

Samarbete och integrativ vård

Funktionsmedicinsk vård ersätter inte konventionell vård utan erbjuder ett kompletterande tillvägagångssätt för att hjälpa patienter att uppnå bättre hälsoresultat. Genom att ta itu med de bakomliggande orsakerna till sjukdom, ger ett funktionsmedicinskt arbetssätt patienterna möjlighet att ta kontroll över sin hälsa och leva sina bästa liv.

Vi arbetar tillsammans med andra vårdgivare eftersom vi inser vikten av ett multidisciplinärt förhållningssätt till vården. Som en del av ett övergripande synsätt på vården samarbetar vi ofta med annan vårdpersonal, såsom primärvårdsläkare, specialister och andra yrkeskategorier inom vården.

Genom att samarbeta med andra vårdgivare och behandlare kan vårdgivare med ett funktionsmedicinskt arbetssätt ge patienterna en integrerad vårdplan som tillgodoser deras behov. Detta samarbetssätt säkerställer att patienter får bästa möjliga vård och uppnår optimala hälsoresultat


Det funktionsmedicinska trädet

Bild från https://www.ifm.org

Ett systembiologiskt tillvägagångssätt

En nyckelfunktion i ett funktionsmedicinskt arbetssätt är att kartlägga patientens komplexa tecken, symtom och laboratorievärden, vilket kan göras i den "Den Funktionsmedicinska Matrisen".

Detta är en systemansats som syftar till att integrera all information i grupperingar med liknande underliggande obalanser och sjukdomsutveckling, och gör det möjligt för vårdgivaren att lättare se förhållandet mellan olika system, som bildar en sammankopplad väv.

De 7 centrala kliniska obalanserna som bedöms av vårdgivaren inkluderar:

 • Assimilering (matsmältning, absorption, mikrobiota/GI, andning)
 • Försvar och reparation (immunfunktion, inflammation, infektion)
 • Energi (mitokondriell funktion, energireglering)
 • Biotransformation och eliminering (avgiftning/toxicitet)
 • Transport (kardiovaskulära och lymfatiska system)
 • Kommunikation (hormoner, signalsubstanser)
 • Strukturell integritet (membran, muskuloskeletala)

På "Matrisen" finns också antecedenterna, utlösande händelser och mediatorer som spelar en roll för att orsaka, utlösa eller vidmakthålla patientens obalanser, och modifierbara livsstilsfaktorer, inklusive sömn och avslappning, träning och rörelse, kost, stress och relationer. Kärnan i matrisen är patientens mentala, emotionella och spirituella balans.

Tidslinjen

En vårdgivare med ett funktionsmedicinskt arbetssätt kartlägger antecedenter, triggers/utlösande faktorer, mediatorer, fosterutvecklingshistoria, medicinsk och kirurgisk historia, sjukdomar, behandlingar, symtom, stresspåverkande faktorer, livsförändrande händelser och all annan relevant information på en tidslinje med patientens ålder eller tidpunkten för händelsen. Detta gör det möjligt att se potentiella orsaks- och verkanssamband mellan de olika händelserna i patientens liv och hur "berättelsen" om patientens nuvarande tillstånd kan ha utvecklats. Detta är ett verktyg som kan leda till insikter för vårdgivaren samt ett verktyg där patienten kan få förståelse för utvecklingen av symtomen.


Den Funktionsmedicinska Matrisen

Bild från IFM

Den Funktionsmedicinska Tidslinjen

Bild från IFM