ALLMÄNNA VILLKOR



1 Definitioner

”Avtalet” – avser avtalet som ingåtts mellan HEL och Patienten. 
”Allmänna Villkor” – avser dessa allmänna villkor.
”HEL” – HEL hållbar hälsa & precisionsvård AB org.nr. 559228-2726 (”HEL”) är en registrerad vårdgivare som står under tillsyn av Inspektionen för Vård och omsorgs (IVO).
”Tjänsten” - avser den eller de tjänster som beställts av Kunden av HEL.
”Patienten” – avser den fysiska person, kunden, som i egenskap av patient beställt Tjänsten.


2 Parter

Parter i Avtalet är Patienten och HEL.


3 TILLÄMPLIGHET

3.1 Allmänna Villkor gäller mellan HEL och Patienten vid varje beställning av Tjänst och måste godkännas av Patienten innan HEL kan påbörja utförandet av Tjänsten.


4 Omfattning


4.1 Allmänt

4.1.1 HEL är en privat klinik och inte en akutvårdsmottagning eller primärvårds-mottagning. För akut vård kontakta alltid SOS 112 eller besök akutmottagning. För primärvårdsrelaterade ärenden kontakta din husläkare eller vårdcentral.

4.1.2 HEL bedriver medicinsk verksamhet med inriktning mot Funktionsmedicin, en arbetsmetod som syftar till att på vetenskaplig grund identifiera och förebygga underliggande orsaker till ohälsa.

4.1.3 HELs verksamhet utförs enligt gällande lagstiftning: patientskadelagen (1996:799), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen (2010:659) samt därtill anslutande lagstiftning och förordningar.

4.1.4 HEL innehar en ansvars- och patientförsäkring som täcker personskador.

4.1.5 HEL utför och levererar sina tjänster i HELs lokaler i Vellinge. Konsultationer kan därutöver äga rum via telefon och videokonsultation.

4.1.6 Patienten kan enbart nyttja HELs tjänster för egen hälsoförbättring och för det med Tjänsten avsedda syftet.

4.1.7 HEL har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten om HEL gör bedömningen att HEL ej har förutsättningar att hjälpa Patienten i tillräcklig grad.

4.1.8 Tjänsten berättigar till användande av App som tillhadahålls av tredje part (Better by Practice Better) och de digitala tjänster som följer av Tjänsten. Tjänsten är personlig och kan ej överlåtas. Access till App kräver personlig inloggning. För mer information om tredjepartsprodukter läs under §4.3.1.1 nedan.

4.1.9 Du måste vara minst 18 år för att vara en registrerad användare av och använda Tjänsten.

4.1.10 HEL äger rätt att under avtalstiden byta metod för provtagning och/eller laboratorier.

4.1.11 Vid försening som inte orsakats av HEL och inte heller kunnat förutses, har HEL rätt att förlänga tiden för utförande av tjänsten.

4.1.12 HEL ska utföra Tjänsten på ett professionellt och yrkesmässigt korrekt och etiskt sätt.


4.2 Kliniska tjänster

4.2.1 Samtliga kliniska tjänster tillhandahålls i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller hälso- och sjukvård i Sverige.

4.2.3 HELs personal ska vid utförandet av Tjänsten följa Läkarförbundets etiska regler.

4.2.4 Kliniska tjänster tillhandahålls i enlighet med vad som överenskoms med behandlande läkare.

4.2.5 Patienten ansvarar för att, enligt bästa förmåga, följa den behandlingsplan som gjorts upp i samråd med sin läkare, för att optimera möjligheten att, med hjälp av sitt vårdteam, nå önskade hälsomål. Hälsorådgivning som lämnas av HEL utformas och genomförs i samråd med varje patient. HEL lämnar rekommendationer om livsstilsråd, kosthållning och kosttillskott som utifrån genomförda analyser bedöms främja patientens hälsa.

4.2.6 Patienten ansvarar själv för genomförandet av ändringar inom livsstil, kosthållning och vanor och påverkar genom detta, samt genom samarbetet med HELs vårdpersonal som stöttar genom förändringen, vilken effekt som kommer att uppnås.

4.2.7 Patienten är skyldig att upplysa HEL om samtliga läkemedel och kosttillskott som Patienten tar, om vilka andra behandlingar Patienten har genomgått eller genomgår, samt svara sanningsenligt i hälsoformulär och vid behov komplettera tidigare lämnade uppgifter om ändringar av läkemedel, kosttillskott eller annan behandling skett eller ny information tillkommit. Patienten är skyldig att informera HEL om stadigvarande försämring av Patientens hälsotillstånd. Patienten är också skyldig att vid biverkningar eller andra symtom relaterat till insatt behandling boka tid för konsultation eller sätta ut ordinerad behandling.


4.3 Digitala tjänster

4.3.1 Appar, enheter och programvara

4.3.1.1 HELs tjänster integreras med tjänster från tredje part som t.ex. appar, webbplatser samt innehåll från tredje part. För sådana tredjepartsprodukter kan villkor gälla utöver vad som anges i Avtalet.

4.3.1.2 HEL använder sig av ett webbaserat journalsystem (Practice Better) som är krypterat och lever upp till kraven enligt Socialstyrelsen och GDPR.

4.3.1.3 App och de digitala tjänster som följer av Tjänsten kan drabbas av tekniska avbrott som står både inom och utanför HELs kontroll. HEL kommer att med rimliga insatser verka för att de digitala tjänsterna ska vara tillgängliga och innehållsmässigt lämpliga i den utsträckning som är möjligt i förhållande till tredje part som är ansvarig för leverans, underhåll av och innehåll i tjänsten.

4.3.1.4 HEL genererar eget innehåll samt integrerar innehåll från tredje part. HEL förbehåller sig rätten att löpande göra anpassningar och ändringar i innehållet i de digitala tjänsterna.

4.3.2 App-användning / Skapa konto

4.3.2.1 Appen fungerar för de enheter som är specificerade i Apple AppStore respektive Google Play Store.

4.3.2.2 Patienten ansvarar för att inloggningsdetaljer och lösenord till App hålls säkra och aldrig delas med någon.

4.3.3 Användandet av din enhet

4.3.3.1 Patienten ger genom att ladda ner Appen sitt medgivande för applikationen att installeras och exekveras på den enheten, samt att i förekommande fall nyttja annan mjukvara, app eller funktion för inhämtande av data från t.ex. kroppsnära enheter.


5 Pris & Betalning


5.1 Pris

5.1.1 Priser och avgifter för nyttjande av Tjänsten framgår gällande prislista som finns tillgänglig på https://healthhackers.se/priser. Vid prisändring gäller aktuellt pris vid datum för bokning av besöket.

5.1.2 Vårdtjänster som läkarbesök är momsfria. Allmän kostrådgivning är momspliktig med 25% moms. Priser som anges i gällande prislista uppges inklusive förekommande moms.

5.1.3 Kostnader för tolk, laboratorieprov, röntgen, analyskostnader, instrumenthyra, intygs- eller remisskrivning, eller andra speciella kostnader äger HEL rätt att fakturera särskilt.

5.1.4 För arbete som utförs utöver överenskommen behandling eller utanför HELs lokaler, debiteras ersättning för konsultation och restid med ordinarie timkostnad.

5.2 Betalning

5.2.1 Avgift för Tjänsten erläggs i förskott vid besök. Vid tillkomst av avgift för exempelvis extra tidsåtgång, extra besökstid utöver den tid som var överenskommen vid bokning av besök, tid för genomgång/tolkning av provsvar, administration vid intygsskrivande skickas faktura separat som betalas inom 10 dagar . Vid försenad betalning tillkommer en dröjsmålsränta motsvarande referensränta + 8% samt påminnelseavgift på 60 SEK. Vid fortsatt utebliven betalning går ärendet vidare till inkasso.

5.2.2 För att Kunden ska behålla bokningen av ett möte måste betalning ske minst 48 timmar i förväg.

5.2.3 Erlagd avgift återbetalas ej.


5.3 Ombokning och avbokning

5.3.1 Patienten kan kontakta HEL på telefon 070 821 24 41 eller 072 886 77 40, via e-post eller via meddelandefunktionen i App för att boka om eller avboka ett möte (på klinik eller online). Var god se aktuella kontaktuppgifter tillgängliga på https://healthhackers.se/kontakt.

5.3.2 Återbud ska meddelas senast 48h innan tiden för bokat möte.

5.3.3 Vid frånvaro från möte eller vid avbokning mindre än 48h innan bokad tid debiteras halva besökskostnaden.


6 Hantering av data och personuppgifter

6.1.1 HEL behandlar alltid Patientens personuppgifter enligt gällande lagstiftning och HELs integritetspolicy. https://healthhackers.se/integritetspolicy

6.1.2 Patienten samtycker till att HEL registrerar, lagrar och använder uppgifter om Patienten.

6.1.3 Patienten samtycker till att HEL lagrar, i enlighet med gällande svensk lagstiftning, medicinsk historik vilket innefattar namn, personnummer, adress, e-postadress, foto, labbresultat, journalanteckningar, behandlingar (och annan information som Patienten delgivit HEL) i syfte att kunna följa upp Patientens aktivitet och anpassa Patientens medicinska upplägg. Information som Patienten själv delar med sig av i App och de digitala tjänster som följer av Tjänsten t.ex. svar på formulär eller uppladdning av biometrisk data, lagras i densamma. HEL för journal över genomförda konsultationer, provtagningar och analysresultat. All information om patientens medicinska konsultationer omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. Undantag härtill föreligger i de fall HEL av myndighet blir ålagt att lämna ut hela eller delar av en patients journal.

6.1.4 Patienten samtycker till att HEL lagrar anonymiserad medicinsk historik, biometrisk data och biokemisk labb-data i syfte att förbättra den kliniska vården, forskning samt affärsutveckling. Sådan data lagras på obestämd tid enligt HELs diskretionära beslutande.

6.1.5 Patienten har rätt till insyn i sin medicinska historik och kan begära att den del som inte måste sparas enligt gällande lag ska raderas. HEL bekräftar mottagande av sådan raderingsbegäran. Patientdata som anonymiserats i enlighet med §6.1.4 kommer dock ej raderas då den ej går att koppla till specifik patient.

6.1.6 All personal som deltar i Patientens vård har tillgång till journalinformation eftersom de är skyldiga enligt lag att dokumentera sådan information som de får del av. All personal som kommer i kontakt med Patienten omfattas av tystnadsplikt. Läs mer hur vi hanterar personlig information i vår integritetspolicy. https://healthhackers.se/integritetspolicy

6.1.7 HEL kommunicerar klinisk information med Patienten i personliga möten med vårdteamet och via App och de digitala tjänster som följer av Tjänsten, ej via e-post.

6.1.8 Coachning och tips för ändrande av vanor och beteenden kommuniceras via personliga möten med vårdteamet och via meddelandefunktionen i App och de digitala tjänster som följer av Tjänsten.

6.1.9 Patienten samtycker till att HEL i marknadsföringssyfte kan utnyttja alla kommunikationsformer t.ex. men ej begränsat till, e-post, SMS, MMS, push-notiser för att informera om och/eller marknadsföra sitt utbud enligt marknadsföringslagen 19 §. Patienten kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta HEL. HEL förbehåller sig oaktat rätten att kunna kommunicera villkorsändringar rörande Tjänsten direkt med Patienten. HEL sparar all data rörande marknadsföring i två år efter senast gjord beställning.


7 Force Majeure

7.1 HEL är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför HELs kontroll och som HEL inte skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Avtalets ingående, t.ex. blixtnedslag, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, arbetskonflikt, ändrade lagar, förordningar eller myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, generella avbrott i data- eller telekommunikation, samt hinder eller försening av leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som angivits ovan.


8 Bestämmelses ogiltighet

8.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara ogiltig, ska detta inte påverka övriga delar av Avtalet.
HEL ska dock, så långt det är möjligt, justera bestämmelsen för att ge effekt åt dess andemening.


9 Immateriella rättigheter

9.1 All äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Tjänsten, uppfinningar, kunskap, metoder, modeller och dokumentation, som används och/eller tillhandahålls av HEL samt HELs firma och varumärke, tillhör HEL med ensamrätt. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av HELs material, som inte uttryckligen tillåts enligt HELs instruktioner, är förbjuden. Otillåten användning av HELs immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot dessa Allmänna Villkor, vara brottslig. HEL förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid otillåten användning av HELs immateriella rättigheter.


10 Ändring av funktion och villkor

10.1 HEL förbehåller sig rätten att göra ändringar i Tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen. De tjänster som tillhandahålls i Appen, till exempel layout, innehåll, egenskaper eller funktioner, kan ändras, vilket kan innebära att avtalet påverkas. När utvecklingen av nya Tjänster påverkar dessa villkor kommer användaren att informeras ändringarna på sitt konto på plattformen och/eller via e-post och kan uppmanas att samtycka till ändringen av de Allmänna villkoren.

10.2 Detta avtal, som kan uppdateras från tid till annan, ska gälla från och med att det accepteras av Kund, under den tid som Kund använder Tjänsten. De allmänna villkor som gäller vid varje tidpunkt finns tillgängliga på webbplatsen.


11 Tvist

11.1 Avtalet och Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Villkoren (inklusive denna punkt) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om tvist föreligger mellan HEL och Kund med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras vid allmän domstol med Malmö Tingrätt som första instans.

11.2 Patienten kan lämna eventuella synpunkter på vården direkt till HEL. Patienten kan även vända sig till patientnämnden i sin region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).